top of page

OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

 

ATRIUM PROPERTY SERVICES DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 165G, matični broj: 20073373, PIB: 104013279, koga zastupa zakonski zastupnik, direktor Roman Klott (u daljem tekstu „Društvo“) u sklopu obavljanja svoje registrovane delatnosti a u svojstvu rukovaoca podataka obrađuje određene podatke o ličnosti.

 

U tom cilju Vam dostavljamo sledeće obaveštenje u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti (u daljem tekstu „Podaci“) sve u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 – u daljem tekstu: Zakon):

 

1. Podaci koji bi se obrađivali

 

Društvo bi, u sklopu obavljanja svoje registrovane delatnosti, prikupilo od Vas i obrađivalo sledeće podatke o ličnosti:

 

 • oslovljavanje, ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, jmbg, pol;

 • e-mail adresa;

 • broj mobilnog/fiksnog telefona;

 • državljanstvo;

 • zemlja prebivališta;

 • željeni jezik komunikacije (srpski i/ili engleski);

 • članovi domaćinstva (ime i prezime);

 • podatke o zakupcima ili drugim korisnicima (ime, prezime, broj mobilnog, e-mejl).

 

2. Svrha prikupljanja i dalje obrade

 

Društvo, u skladu sa odlukom o poveravanju poslova održavanja u skladu sa članom 42 stav 1 tačka 7 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) („Odluka“), odnosno ugovorom o poveravanju poslova održavanja  zaključenog u skladu sa članom 60 stav 3  Zakona  o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) („Ugovor“), vrši poslove fasiliti management-a, čišćenje i održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade, usluge obezbeđenja, usluge baštovanstva i uklanjanja snega, usluge suzbijanja štetnih organizama, kao i sve druge usluge koje će u navedenom svojstvu u sklopu svoje profesionalne delatnosti pružati i nuditi Korisnicima usluga, uključujući i dodatne usluge.

 

Vaši lični podaci definisani pod tačkom 1. ovog obaveštenja biće prikupljeni ukoliko ste vlasnik ili zakupac posebnog dela stambeno-poslovne zgrade, te u tom smislu, Korisnik usluga koje Društvo pruža. Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste omogućavanje plaćanja usluga Društva putem internet portala, kao i ostvarivanje kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim interesovanjem i razumevanjem Vaših potreba i navika, a u cilju pružanja bolje usluge od strane Društva. Takođe, prikupljamo i čuvamo podatke o Vašim kupovinama i kupovnim navikama, kako bismo kroz analizu istih unapredili i personalizovani svoje usluge. E-mail adresa i broj mobilnog/fiksnog telefona će biti korišćen i za obaveštavanje Korisnika usluga o uslugama koje Društvo pruža, u promotivne svrhe. Podatak o državljanstvu i polu se prikuplja u svrhu istraživanja tržišta i poboljšanja ponude. Podaci o željenom jeziku komunikacije se prikupljaju da bi se definisao jezik komunikacije kao i pružanje informacija o vašem trenutnom zaduženju po stambenoj jedinici u svakom trenutku.

 

Obrada ličnih podataka – imena i prezimena, jmbg-a i adrese prebivališta/boravišta je neophodna za izvršenje Odluke i Ugovora, gde ste Vi Korisnik usluga koje pružamo, kao lice na koje se podaci odnose i/ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao Korisnika usluga, odnosno lica na koje se podaci odnose. Davanje ovih ličnih podataka je neophodan uslov za izvršenje Odluke, Ugovora, odnosno pružanje usluga.

 

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

 

Društvo će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.

 

3. Način korišćenja podataka

 

Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

 

4. Informacije o korisnicima podataka

 

Društvo neće Vaše podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev u slučaju zakonske obaveze, odnosno u slučaju obrade od strane drugih lica, neophodne za sačinjenje dokumenata/računa u cilju ispunjavanja svrhe prikupljanja podataka.

 

Društvo ne namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

 

Društvo ne vrši automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje na osnovu navedenih ličnih podataka.

 

5. Obaveznost i pravni osnov obrade podatka

Pravni osnovi obrade podataka – imena i prezimena, jmbg-a i adrese prebivališta/boravišta su član 42 i član 60 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016), član 8 Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), kao i Vaša saglasnost.

 

 

Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu ostalih navedenih podataka je dobrovoljno.

 

Saglasnost za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku, s tim što Društvo može nastaviti da obrađuje Vaše podatke u obimu koji je neophodan za poštovanje gore navedenih zakonskih obaveza.

 

6. Vaša prava

 

U vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane Društva, imate sledeća prava:

 

 1. Pravo da od Društva zahtevate pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti,

 2. Prava da od Društva zahtevate ograničenje obrade,

 3. Pravo na prigovor,

 4. Pravo na prenosivost podataka,

 5. Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,

 6. Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku,

 7. Pravo na informaciju o tome da li Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti,

 8. Pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

 

Na Vaš zahtev, Društvo će Vam dostaviti kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. Društvo može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

 

Gore navedena prava možete ostvariti kontaktiranjem Društva na dole navedeni način.

 

Gore navedena prava mogu biti ograničena radi poštovanja zakonske obaveze Društva kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova, odnosno cilju u podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

 

7. Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka

 

Društvo čuva Vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, radi poštovanja zakonskih obaveza u skladu sa članom 24 Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe, odnosno za vreme trajanja Odluke i Ugovora. Obrada podataka koje se zasniva na Vašem pristanku će biti vršena do opoziva pristanka.

 

8. Mere zaštite

 

Društvo će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitilo Vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.

 

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

 

9. Ostalo

 

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti naši kontakt podaci su:

 

Atrium Property Services DOO Beograd

Bulevar Mihaila Pupina 165G, 11000 Beograd

Tel: +381 11 2205810 | E-mail: office@atrium.fm

 

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

 

SAGLASNOST

 

Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te ovim dajem saglasnost da Društvo može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.

bottom of page